subepidermal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subepidermal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subepidermal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subepidermal.

Từ điển Anh Việt

  • subepidermal

    /'sʌb,epi'də:məl/

    * tính từ

    (giải phẫu) dưới biểu bì