subduedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subduedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subduedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subduedly.

Từ điển Anh Việt

  • subduedly

    xem subdue