subdirectory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subdirectory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subdirectory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subdirectory.

Từ điển Anh Việt

  • subdirectory

    thư mục phụ, thư mục con

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subdirectory

    (computer science) a directory that is listed in another directory