subdermal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subdermal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subdermal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subdermal.

Từ điển Anh Việt

  • subdermal

    /'sʌb'də:məl/

    * tính từ

    (giải phẫu) dưới da