subdata base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subdata base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subdata base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subdata base.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subdata base

    a subset of data in a database that are used in a specific application

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).