subconsciousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subconsciousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subconsciousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subconsciousness.

Từ điển Anh Việt

  • subconsciousness

    /'sʌb'kɔnʃəsnis/

    * danh từ

    tiềm thức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subconsciousness

    a state of mind not immediately available to consciousness