subcommittee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subcommittee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subcommittee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subcommittee.

Từ điển Anh Việt

  • subcommittee

    * danh từ

    phân ban, tiểu ban (trong một ủy ban)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subcommittee

    a subset of committee members organized for a specific purpose