subbronchial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subbronchial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subbronchial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subbronchial.

Từ điển Anh Việt

  • subbronchial

    * tính từ

    dưới phổi