sub-unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sub-unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sub-unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sub-unit.

Từ điển Anh Việt

  • sub-unit

    * danh từ

    cấu trúc dưới (siêu) phân tử