sub-lease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sub-lease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sub-lease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sub-lease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sub-lease

    * kinh tế

    việc cho thuê lại