sub-interval nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sub-interval nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sub-interval giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sub-interval.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sub-interval

    an interval that is included in another interval

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).