sub-influent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sub-influent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sub-influent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sub-influent.

Từ điển Anh Việt

  • sub-influent

    * tính từ

    ảnh hưởng nhẹ