sub-headline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sub-headline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sub-headline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sub-headline.

Từ điển Anh Việt

  • sub-headline

    * danh từ

    tiêu đề phụ

    * danh từ

    tiêu đề phụ