sub-function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sub-function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sub-function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sub-function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sub-function

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chức năng con

    chức năng dưới