sub-drilling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sub-drilling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sub-drilling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sub-drilling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sub-drilling

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự khoan sâu (giếng)