stylographic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stylographic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stylographic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stylographic.

Từ điển Anh Việt

  • stylographic

    /,stailə'græfik/

    * tính từ

    (thuộc) bút máy ngòi ống; như bút máy ngòi ống; viết bằng bút máy ngòi ống