styliform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

styliform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm styliform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của styliform.

Từ điển Anh Việt

  • styliform

    * danh từ

    dạng trâm; dạng gai