strychninism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strychninism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strychninism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strychninism.

Từ điển Anh Việt

  • strychninism

    /'striknizm/ (strychninism) /'striknizm/

    * danh từ

    sự trúng độc stricnin