strontic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strontic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strontic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strontic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strontic

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    stronti