stromatology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stromatology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stromatology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stromatology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stromatology

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thạch tầng học