strolling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strolling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strolling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strolling.

Từ điển Anh Việt

  • strolling

    * tính từ

    đi dạo; đi tản bộ

    đi hát rong, đi biểu diễn