strobilation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strobilation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strobilation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strobilation.

Từ điển Anh Việt

  • strobilation

    * danh từ

    sự hình thành chuỗi đốt sán sinh sản

    sự hình thành đoạn mầm