strigous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strigous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strigous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strigous.

Từ điển Anh Việt

  • strigous

    /'straigous/ (strigous) /'straigəs/

    * tính từ

    (thực vật học) có lông cứng (lá...)