streptomycin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streptomycin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streptomycin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streptomycin.

Từ điển Anh Việt

 • streptomycin

  /,steptou'maisin/

  * danh từ

  (dược học) Streptomyxin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • streptomycin

  * kỹ thuật

  y học:

  kháng sinh có nguồn gốc từ vi khuẩn streptomyces griseus

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • streptomycin

  an antibiotic produced by the actinomycete Streptomyces griseus and used to treat tuberculosis