strepsirhini nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strepsirhini nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strepsirhini giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strepsirhini.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strepsirhini

    in some classifications either coextensive with the Lemuroidea or comprising the true lemurs

    Synonyms: suborder Strepsirhini

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).