stratosphere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stratosphere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stratosphere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stratosphere.

Từ điển Anh Việt

 • stratosphere

  /'strætousfiə/

  * danh từ

  (địa lý,địa chất) tầng bình lưu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stratosphere

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tầng đẳng ôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stratosphere

  the atmospheric layer between the troposphere and the mesosphere