stratifiable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stratifiable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stratifiable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stratifiable.

Từ điển Anh Việt

 • stratifiable

  (hình học) phân tầng được, phân thớ được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stratifiable

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  phân tầng được

  phân thớ được