straticulate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straticulate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straticulate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straticulate.

Từ điển Anh Việt

  • straticulate

    /strə'tikjulit/

    * tính từ

    (địa lý,địa chất) xếp thành tầng mỏng