strangurious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strangurious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strangurious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strangurious.

Từ điển Anh Việt

  • strangurious

    /,stræɳ'gju:riəs/

    * tính từ

    (y học) đái són đau