strangulated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strangulated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strangulated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strangulated.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strangulated

    * kỹ thuật

    nghẹt