stosstherapy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stosstherapy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stosstherapy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stosstherapy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stosstherapy

    * kỹ thuật

    y học:

    liệu trình liều cao duy nhất