storm-window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-window.

Từ điển Anh Việt

  • storm-window

    * danh từ

    cửa sổ ở ngoài, cửa sổ thường để chống bão