storm-signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-signal.

Từ điển Anh Việt

  • storm-signal

    /'stɔ:m,signl/

    * danh từ

    hiệu báo bão