storm-sewage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-sewage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-sewage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-sewage.

Từ điển Anh Việt

  • storm-sewage

    * danh từ

    nước mưa xối

    ống xối nước mưa