stool-pigeon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stool-pigeon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stool-pigeon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stool-pigeon.

Từ điển Anh Việt

  • stool-pigeon

    /'stu:l,pidʤin/

    * danh từ

    chim bồ câu mồi

    cò mồi; chỉ điểm (của công an)