stone-colour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone-colour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone-colour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone-colour.

Từ điển Anh Việt

  • stone-colour

    * danh từ

    màu đá; màu tro lam