stone-braker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone-braker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone-braker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone-braker.

Từ điển Anh Việt

  • stone-braker

    * danh từ

    máy đập đá