stoichiology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoichiology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoichiology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoichiology.

Từ điển Anh Việt

  • stoichiology

    Cách viết khác : stoicheology