stocking-frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stocking-frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stocking-frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stocking-frame.

Từ điển Anh Việt

  • stocking-frame

    * danh từ

    máy dệt bít tất dài