stimulose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stimulose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stimulose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stimulose.

Từ điển Anh Việt

  • stimulose

    /'stimjulous/

    * tính từ

    (thực vật học) có lông ngứa