stilt-born nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stilt-born nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stilt-born giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stilt-born.

Từ điển Anh Việt

  • stilt-born

    * tính từ

    chết lúc ra đời

    sẩy