stilt-bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stilt-bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stilt-bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stilt-bird.

Từ điển Anh Việt

 • stilt-bird

  /'stilbə:d/ (stilt-plover) /'stilt,plʌvə/ (still-walker) /'stilt,wɔ:kə/

  plover)

  /'stilt,plʌvə/ (still-walker)

  /'stilt,wɔ:kə/

  * danh từ

  (động vật học) chim cà kheo