stertorously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stertorously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stertorously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stertorously.

Từ điển Anh Việt

 • stertorously

  * phó từ

  rống (tiếng thở)

  tạo nên một tiếng ngáy to (sự hô hấp, thở)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stertorously

  in a noisy and stertorous manner

  he was breathing stertorously