stereovision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereovision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereovision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereovision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stereovision

    * kỹ thuật

    sự nhìn hình nổi