stereotypist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereotypist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereotypist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereotypist.

Từ điển Anh Việt

  • stereotypist

    /'stiəriətaipist/

    * danh từ

    thợ đúc bản in