stereotyping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereotyping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereotyping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereotyping.

Từ điển Anh Việt

 • stereotyping

  * danh từ

  sự rập khuôn; sự lặp lại như đúc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stereotyping

  * kỹ thuật

  sự nhìn hình nổi

  hóa học & vật liệu:

  bản chì