stereotropic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereotropic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereotropic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereotropic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stereotropic

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc tính hướng tiếp xúc thể rắn