stenothermal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stenothermal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stenothermal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stenothermal.

Từ điển Anh Việt

  • stenothermal

    * tính từ

    chỉ sống được trong sự thay đổi ít về nhiệt độ