steerage-way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steerage-way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steerage-way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steerage-way.

Từ điển Anh Việt

  • steerage-way

    /'stiəridʤwei/

    * danh từ

    (hàng hải) tốc độ cần thiết để cho vững tay lái