steel-setted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel-setted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel-setted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel-setted.

Từ điển Anh Việt

  • steel-setted

    * tính từ

    được chống đỡ bằng thép tấm